Ogólna

Jak bezpiecznie zdemontować rusztowanie?

Zarówno montaż, jak i demontaż rusztowania należy przeprowadzać według ściśle określonych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownicy powinni w tym celu być przeszkoleni i wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochronny. Nieprawidłowy demontaż może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osób pracujących na rusztowaniu i przebywających w jego pobliżu. Jak zatem prawidłowo zdemontować rusztowanie? Jakie są zasady bezpiecznego demontażu rusztowania?

Kto może zdemontować rusztowanie?

Osoba, która może przeprowadzić demontaż rusztowania, powinna:

 • być pełnoletnia,
 • posiadać wymagane w tym obszarze uprawnienia,
 • posiadać wyniki badań świadczące o dobrym stanie zdrowia,
 • wykonywać pracę z zastosowaniem środków ochrony indywidualnej.

Osoba odpowiedzialna za montaż i demontaż rusztowania nie może pracować po spożyciu alkoholu ani być pod wpływem środków odurzających.

Warto zatem do montażu i demontażu rusztowań zatrudnić firmę, która posiada wykwalifikowanych pracowników, sprawnie i bezpiecznie wykonujących swoje zadania. Więcej informacji znajdziesz https://www.ekspres-rusztowania.pl/

Uprawnienia potrzebne do demontażu rusztowań?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy osoby zatrudnione biorące bezpośredni udział w demontażu muszę mieć uprawniania montażysty rusztowań. Odpowiednie uprawnienia wydaje Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Szkolenia prowadzone są w jednostce IMBiGS, jak również w innym miejscu przez nią upoważnionym. Mogą to być, instytucje edukacyjne, ośrodki szkolenia maszyn budowlanych oraz inne firmy szkoleniowe. 

Wymogiem wstępnym zapisania się na kurs jest:

 • ukończenie 18 lat,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie informujące o braku przeciwwskazań do wykonywania robót budowlanych na wysokości powyżej 3 metrów.

Szkolenia trwa 80 godzin i składa się dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Po zrealizowaniu kursu jego uczestnik przystępuje do egzaminu przed komisją powołaną przez IMBiGS.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z testu kursant otrzymuje świadectwo oraz wpis do tzw. książki operatora. Uprawniania do montażu i demontażu rusztowań wydawane są na czas nieokreślony, nie oznacza to jednak, że nie można ich utracić. Mogą zostać zabrane w sytuacji rażącego naruszenia przepisów i norm bezpieczeństwa.

Kiedy uprawnienia nie są potrzebne? 

Niezależnie od typu rusztowań osoby zajmująca się bezpośrednio montażem i demontażem rusztowań muszą posiadać niezbędne uprawnienia w zakresie prac na wysokości. Jednak osoby zatrudnione przy pracach pomocniczych takich jak np. przygotowanie terenu pod montaż rusztowań nie muszą takimi uprawnieniami dysponować, jednak zawsze powinny one pracować pod nadzorem montera z uprawnieniami.

Demontaż rusztowania krok po kroku

Demontaż rusztowania musi być przeprowadzony w sposób przemyślany, by nie doprowadzić do utraty jego stabilności. Wykonujemy go w odwrotnej kolejności niż jego montowanie, rozpoczynając od najwyższej kondygnacji.

Krok 1. Zabezpieczenie terenu

Demontaż rusztowań rozpoczynamy od zabezpieczenia terenu. W tym celu ustawiamy ogrodzenie wokół terenu budowy, by uniemożliwić ruch pieszych i pojazdów. Można również umieścić znaki ostrzegawcze, dla tych którzy chcieliby się do niego zbliżyć.

Krok 2. Usunięcie narzędzi

Przed rozpoczęciem procesu demontażu należy upewnić się, że z rusztowania zostały usunięte wszelkie narzędzia i materiały.

Krok 3. Demontaż rusztowania

Elementy rusztowania demontujemy w odwrotnej kolejności niż jego montaż. Oznacza to, że rozpoczynamy demontaż od góry rusztowania, schodząc w dół, aż do najniższej kondygnacji. Należy upewnić się, że pracownicy biorący udział w demontażu rusztowań postępują zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. W tym celu warto upewnić się, że mają odpowiednią odzież i wyposażenie zabezpieczające, takie jak atestowane szelki bezpieczeństwa.

Krok 4. Uporządkowanie terenu

Po zdemontowaniu wszystkich elementów rusztowania należy sprawdzić, czy teren wokół zdemontowanego rusztowania jest wolny od pozostałości po demontażu, czyli odpadów i resztek, takich jak zużyte opakowania, śruby i inne materiały budowlane. Należy również upewnić się, czy zdemontowane elementy rusztowania nie uległy uszkodzeniu lub zużyciu i posegregować je w odpowiednie stosy: do ponownego użytku i do utylizacji.

Pracownicy zabezpieczeni szelkami bezpieczeństwa

Ogólne zasady bezpiecznego demontażu rusztowania

Zabronione jest przeprowadzanie procesu demontażu rusztowań:

 • w czasie deszczu i śniegu,
 • podczas gęstej mgły,
 • podczas gołoledzi,
 • w trakcie silnego wiatru,
 • gdy jest ciemno.

Demontowania rusztowań może podjąć się tylko osoba z odpowiednimi uprawnieniami, by zminimalizować ryzyko zagrożeń wynikających z nieprawidłowego jego rozmontowywania.

Podsumowanie

Demontaż rusztowań to skomplikowany proces, który musi być starannie zaplanowany i przeprowadzony zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Następstwem nieprawidłowego demontażu rusztowań może być utrata stabilności rusztowania, co może doprowadzić do upadków pracowników z rusztowania grożące poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią.